bagaimana pengertian hukum dan dalil aqiqah yang sebenarnya?

bagaimana pengertian hukum dan dalil aqiqah yang sebenarnya? dan bagimana tata cara pelaksanaan dari hukum tersebut, perlunya kita membedah cara yang biasa dilakukan dalam melakukan aqiqah sesuai dengan hukum dan dalil aqiqah yang sudah dikenal umum. mulai membaca dengan cermat ya.

aqiqah anak, manfaat aqiqah

Bagaimana Hukum Aqiqah sebenarnya?

Para ulama berselisih pendapat mengenai  hukumnya. Sebagian terdapat  yang mewajibkannya namun beberapa  besar  mengatakan sunnah.

Siapa Pihak yang Mewajibkan Aqiqah?

Syaikh Abdul ‘Azhim Al Badawi Rahimahullah dalam buku  Al-Wajiiz mengaku  bahwa ‘aqiqah ialah  suatu keharusan  atas orangtua.

Dari Salman bin Amir adh-Dhabby Radhiyallahu’anhu, ia bertutur:

“Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda,”Bersama seorang anak tersebut  ada ‘aqiqahnya. Karena tersebut  alirkanlah darah untuknya dan singkirkanlah gangguan darinya.” (Shahih Ibnu Majah no:2562u Fathul Bari IX: 590 no 5472,‘Aunul Ma’bud VIII:41 no:2822u Tirmidzi III: 35 no:1551 dan Nasa’i VII:164)

Siapa Pihak yang Menyatakan Aqiqah tersebut  Sunnah?

Syaikh Utsaimin Rahimahullah : ‘Aqiqah ialah  sunnah muakkadah (sunnah yg amat dianjurkan). Untuk  orang yg tidak dapat  melakukannya maka gugur keharusan  (sunnah) ini darinya.

Imam Ahmad Rahimahullah berbicara  ‘Aqiqah adalah sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau sudah  melakukannya guna  Hasan dan Hushain. Para kawan  beliau pun  melakukannya. Dan Dari Hasan bin Samurah radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda,

“Semua anak yg bermunculan  tergadaikan dengan ‘aqiqahnya.” (HR Abu Dawud, At Tirmidzi dan An Nasa’i).

Sehingga tidak patut, andai  seorang bapak tidak mengerjakan  ‘aqiqah guna  anaknya. (Al Muntaqa Min Fatawa Syaikh Shalih Fauzan (3/194)).

bagaimana hukum dan dalil aqiqah dalam hadis nabi?

Berikut sejumlah  dalil yang berhubungan  dengan hukum mengerjakan  aqiqah menurut ajaran  Islam, Antara lain:

Dari Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy berbicara  jika Rasulullah bersabda, “Aqiqah dilakukan  karena kelahiran bayi, maka sembelihlah fauna  dan hilangkanlah seluruh  gangguan darinya.” [Shahih Hadits Riwayat Bukhari (5472), guna  lebih lengkapnya lihat Fathul Bari (9/590-592), dan Irwaul Ghalil (1171), Syaikh Albani].

Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy

Dari Samurah bin Jundab berbicara  jika Rasulullah bersabda, ““Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya di sembelih fauna  (kambing), diberi nama dan dipotong  rambutnya.” [Shahih, Hadits Riwayat Abu Dawud 2838, Tirmidzi 1552, Nasa’I 7/166, Ibnu Majah 3165, Ahmad 5/7-8, 17-18, 22, Ad Darimi 2/81, dan lain-lainnya].

Samurah bin Jundab

Aisyah berbicara  jika Rasulullah bersabda, “Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua domba  yang sama dan bayi wanita  satu kambing.” [Shahih, Hadits Riwayat Ahmad (2/31, 158, 251), Tirmidzi (1513), Ibnu Majah (3163), dengan sanad hasan].

Aisyah

Ibnu Abbas berbicara  jika Rasulullah bersabda, “Menaqiqahi Hasan dan Husain dengan satu domba  dan satu kambing.” [HR Abu Dawud (2841) Ibnu Jarud dalam buku  al-Muntaqa (912) Thabrani (11/316) dengan sanadnya shahih. Sebagaimana disebutkan  oleh Ibnu Daqiqiel ‘Ied].

Ibnu Abbas

‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya berbicara  jika Rasulullah bersabda, “Barangsiapa diantara kalian yang hendak  menyembelih (kambing) sebab  kelahiran bayi maka hendaklah ia kerjakan  untuk laki-laki dua domba  yang sama dan untuk wanita  satu kambing.” [Sanadnya Hasan, Hadits Riwayat Abu Dawud (2843), Nasa’I (7/162-163), Ahmad (2286, 3176) dan Abdur Razaq (4/330), dan shahihkan oleh al-Hakim (4/238)].

‘Amr bin Syu’aib

Fatimah binti Muhammad berbicara  saat mencetuskan  Hasan andai  Rasulullah bersabda, “Cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak untuk  orang kurang mampu  seberat timbangan rambutnya.” [Sanadnya Hasan, Hadits Riwayat Ahmad (6/390), Thabrani dalam “Mu’jamul Kabir” 1/121/2, dan al-Baihaqi (9/304) dari Syuraiq dari Abdillah bin Muhammad bin Uqoil].

Fatimah binti Muhammad

bagaimana hukum dan dalil aqiqah dalam Pelaksanaan Aqiqah?

Berikut sejumlah  hukum yang dibuntuti  dengan bimbingan  dalam mengemban  aqiqah, yaitu:

Aqiqah Merupakan Syairat Islam

Aqiqah ialah  satu yang telah  disyariatkan di dalam agama Islam dan sejumlah  dalil yang menuliskan   diantaranya ialah  hadits Rasulullah saw yang berbicara  “setiap anak tertuntut dengan aqiqahnya”.

Berapa Jumlah Hewan Sembelihan untuk  aqiqah?

Hadits lainnya menuliskan   jika, “Anak laki-laki (Aqiqah-nya dengan 2 kambing) sedang anak wanita  (Aqiqah-nya) dengan 1 ekor kambing”.

Status hukum aqiqah adalah sunnah dan urusan  ini cocok  dengan pandangan dari banyak sekali  ulama laksana  contohnya Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad yang didasari dengan sejumlah  dalil diatas.

Para ulama tidak menuliskan   wajib dengan menciptakan  penyataan andai  seandainya aqiqah ialah  wajib, maka keharusan  ini menjadi urusan  yang telah  diketahui oleh agama dan Rasulullah pun  pastinya telah  memberikan penjelasan  tentang keharusan  itu.

Ada sejumlah  ulama laksana  Imam Laits serta Imam Al-Bashri yang mengungkapkan pendapat andai  hukum dari aqiqah adalah wajib menurut  dari 1 hadits yaitu  “Kullu ghulamin murtahanun bi ‘aqiqatihi’” yang berarti masing-masing  anak tertuntut dengan aqiqah.

Apa saja kriteria  dari domba  yang diizinkan  untuk aqiqah?

Tidak Mematahkan Tulang Sembelihan

Saat menyembelih, ada urusan  yang me sti diacuhkan  yakni tidak mematahkan tulang dari sembelihan dengan hikmah yang terkandung ialah  tafa’ul atau bercita-cita   akan keselamatan tubuh serta anggota badan dari anak tersebut.

Hewan Sembelihan Tidak Boleh Cacat

Aqiqah yang sah ialah  jika sudah mengisi  syarat dari fauna  qurban yaitu  tidak cacat dan pun  sudah masuk ke umur  yang telah  disyaratkan dalam Islam. Aqiqah ialah  menyembelih di hari ke-7 semenjak  kelahiran bayi yang dimaksudkan guna  bersyukur pada Allah.

Akan namun  di samping  kambing, sapi atau unta juga diizinkan  dengan kriteria  melulu  1 unta atau 1 sapi guna  1 orang anak saja, tetapi  sebagian ulama berasumsi  jika aqiqah yang diizinkan  hanya memakai domba  saja karena  sesuai dengan alasan  Rasulullah saw.

Bagaimana Syarat dan hukum Aqiqah Anak Laki-Laki dan Perempuan

Apa saja yang menjadi kriteria  aqiqah anak laki-laki dan perempuan? Syarat dan peraturan  tersebut diantaranya yaitu, masa-masa  aqiqah, fauna  aqiqah (umur, jenis kelamin jantan atau betina pun  kondisi fisik).

baca juga yuk.

Syarat Aqiqah Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Hadist

Sebelumnya, perlu anda  ketahui bahwa aqiqah tersebut  didefinisikan sebagai “memotong”, sebab  dalam proses aqiqah anak ini ialah  memotong/menyembelih hewan. Aqiqah merupakan format  ucapan rasa syukur umat islam untuk  Allah atas bayi yang dicetuskan  dengan kriteria -syarat tertentu menurut  keterangan dari  syariat doktrin  Islam.

Syarat aqiqah anak laki-laki dan wanita  dalam hadist sahih yang berkata  mengenai masa-masa  pelaksanaan aqiqah guna  anak atau bayi yang baru lahir ialah  sebagai berikut:

Dari Samurah bin Jundub dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih fauna  (kambing), diberi nama dan dipotong  rambutnya.”

[HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad]

Dari ‘Aisyah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah ber aqiqah guna  Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya, beliau memberi nama dan menyuruh  supaya dihilangkan dari kotoran dari kepalanya (dicukur).

[HR. Hakim, dalam Al-Mustadrak Juz 4, Hal. 264]

Dari ‘Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua domba  yang sama dan bayi wanita  satu kambing“.

[HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah]

Penyembelihan hewan sehubungan  dengan kelahiran anak atau aqiqah cocok  dengan hadist itu  disyariatkan untuk dilaksanakan  pada hari ketujuh kelahiran anak.

Hukum aqiqah guna  orang tua yang baru mencetuskan  anaknya ialah  sunnah muakad, walaupun demikian, kriteria  dan peraturan  aqiqah menjadi bagian urgen  dalam syariat Islam.

Kapan Waktu Pelaksanaan Aqiqah?

Setelah sebelumnya diuraikan tentang  hadist sahih mengenai  aqiqah anak laki-laki dan anak perempuan, cocok  riwayat hadist di atas maka pengamalan  aqiqah yang sangat  sesuai dengan syariat ialah  pada hari ke-7 semenjak  kelahiran bayi.

Namun andai  belum dapat  pada hari ke-7 tersebut, beberapa  ulama mengizinkan  untuk pelaksanaannya di hari ke-14 (dua minggu sesudah  bayi lahir). Bila di hari ke-14 masih belum dapat  juga, maka pelaksanaannya dapat  di hari ke-21.

Dari Abu Buraidah RA: “Aqiqah tersebut  disembelih pada hari ketujuh, atau keempat belas, atau kedua puluh satunya.”

[HR. Baihaqi dan Thabrani]

Apakah boleh Aqiqah dengan hewan selain Kambing

Ada perbedaan pendapat tentang  beraqiqah dengan selain kambing:

 • 1. Jumhur ulama memperbolehkannya
 • 2. Sebagian ulama tidak memperbolehkannya, bahkan mereka mengaku  tidak sah aqiqah selain dari jenis domba  atau domba.

“Dan الشاة (kambing) –dalam bahasa arab- merangkum  jantan dan betina, baik dari jenis المعز (kambing yang berambut) ataupun jenis الضأن (domba/kambing yang berbulu tebal).

Berkata Al-‘Iraqy rahimahullahu (wafat tahun 806 H):

Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memilih saat  aqiqah kedua cucunya memilih yang sangat  sempurna, yaitu kambing  jantan, dan ini bukan pengkhususan, maka boleh dalam aqiqah menyembelih domba  betina meskipun dari jenis المعز, sebagaimana urusan  ini diperlihatkan  oleh kemutlakan lafadz الشاة dalam hadist-hadist yang lain.”

(Tharhu At-Tatsrib, Al-‘Iraqy 5/208)

Bagaimana Tata Cara Pemotongan Kambing Aqiqah

Untuk yang menyembelih fauna  aqiqah pun  perlu menyimak  syarat dan rukun penyembelihan yang cocok  dengan syariat Islam. Berikut ini ialah  hal berhubungan  menyembelih fauna  aqiqah:

 • 1. Niatkan menyembelih fauna  aqiqah sebagai format  Ibadah untuk  Allah.
 • 2. Memperlakukan fauna  aqiqah dengan sebaik-baiknya.
 • 3. Pisau yang dipakai  untuk menyembelih me sti tajam.
 • 4. Jauhkan pandangan domba  ketika sedang mengasah  pisau.
 • 5. Menggiring domba  ke lokasi  penyembelihan dengan teknik  yang baik.
 • 6. Hewan sembelihan direbahkan.
 • 7. Posisikan dengan baik unsur  tubuh yang bakal  disembelih.
 • 8. Hewan aqiqah dihadapkan ke arah kiblat saat  akan disembelih.
 • 9. Meletakkan telapak kaki di leher sembelihan.
 • 10. Mengucap Bismilah.
 • 11. Tidak diperkenankan memakai  tulang dan kuku sebagai perangkat  penyembelih.

Bagaimana aturan dalam Pembagian Daging Aqiqah

Untuk pembagian daging aqiqah ini bertolak belakang  dengan pembagian daging kurban yang biasa diberikan  pada Idul Adha dalam situasi  mentah. Sebaliknya, pada daging fauna  aqiqah diberikan  dalam situasi  telah dimasak dan matang.

Daging yang telah diubah  tersebut dapat diberikan  kepada fakir miskin, tetangga, kerabat, atau sanak saudara lainnya. Bagi  keluarga, menurut  keterangan dari  ulama jumlah maksimla daging yang dapat  diambil ialah  sepertiganya.

Mengenai pembagian daging aqiqah, Ibnu Al-Qayyim berkata:

Membagikan daging aqiqah dalam suasana  matang ialah  lebih baik sebab  dengan memasaknya berarti ia sudah  menanggung ongkos  memasak untuk  orang kurang mampu  dan semua  tetangga. Dan ini adalah nilai tambah tersendiri dalam melakukan  kebaikan dan dalam mensyukuri nikmat ini (kelahiran anak).

Dengan demikian semua  tetangga dan orang-orang kurang mampu  dapat menikmatinya dengan tenang tanpa memikirkan bagaimana memasaknya. Di samping  itu , barangsiapa yang diberi daging yang matang siap guna  dimakan maka kebahagiaan dan kegembiraan orang itu  akan lebih sempurna dari pada ia melulu  menerima daging mentah yang memerlukan ongkos  dan tenaga guna  memasaknya.

baca juga yuk

Dalil aqiqah dan pengertiannya

inti dari pembahasan Dalil aqiqah adalah untuk mengetahui aturan aqiqah. Secara pengertian bahwa tasyakuran yang di lakukan karna bayi yang baru lahir dengan melakukan penyembelihan kambing itu dinamakan aqiqah atau akikah. Bagi  persyaratan jumlah kambing atau domba yang bakal  di sembelih antara bayi laki-laki dan wanita  juga berbeda yakni 1 ekor domba  untuk anak wanita  dan 2 ekor domba  untuk anak laki-laki. Berikut ini, kami akan menjabarkan  secara menyeluruh  mengenai Dalil aqiqah, hukum aqiqah, alasan  serta sejumlah  hal penting tentang  aqiqah dalam Islam lainnya. baca dengan baik ya..

proses acara aqiqah di bantul

Pengertian, hukum dan dalil aqiqah

Aqiqah berasal dari bahasa Arab yang dengan kata lain  “mengaqiqahkan anak atau menyembelih domba  aqiqah”. Berdasarkan keterangan dari  bahasa, aqiqah dengan kata lain  memotong atau memisahkan. Berdasarkan keterangan dari  para ulama, definisi  aqiqah secara etimologis merupakan   rambut kepala bayi yang tumbuh sejak  lahirnya.

Secara istilah, arti  aqiqah ada sejumlah  pendapat ulama, diantaranya:

 • 1. Berdasarkan keterangan dari  Sayyid Sabiq, Aqiqah ialah  sembelihan yang disembelih guna  anak yang baru lahir.
 • 2. Berdasarkan keterangan dari  Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Aqiqah ialah  nama sesuatu yang disembelihkan pada hari ketujuh, yaitu  hari memotong  rambut kepalanya yang dinamakan.  Aqiqah dengan menyinggung  sesuatu yang terdapat  hubunganya dengan nama tersebut.
 • 3. Berdasarkan keterangan dari  jumhur ulama menafsirkan  bahwa aqiqah yakni  menyembelih hewan  pada hari ketujuh dari hari lahirnya seorang anak. baik laki-laki maupun perempuan.
 • 4. Berdasarkan keterangan dari  Abdullah Nashih Ulwan, aqiqah berarti menyembelih domba  untuk anak pada hari ketujuh kelahirannya.
 • 5. Berdasarkan keterangan dari  Drs. R. Abdul Aziz dalam bukunya Rumah Tangga Bahagia Sejahtera. menuliskan   bahwa aqiqah ialah  menyembelih domba  untuk menyelamati bayi yang baru bermunculan  dan sekaligus memberikannya sebagai sedekah untuk  fakir miskin.

Pendapat Ulama mengenai  hukum Aqiqah

Ada sejumlah  pendapat mengenai  hukum aqiqah dari sejumlah  ulama laksana  wajib, sunnah mu’akkad serta sunnah, berikut pembahasan  selengkapnya.

Antara Sunnah dan Wajib

Jumhur atau kebanyakan berasumsi  jika aqiqah hukumnya ialah  sunnah dan beberapa  lagi ialah:   wajib dengan dalil  berhubungan langsung dengan sembelih adalah hal penting. Selama seseorang dapat  melaksanakan aqiqah, maka me sti segera dilakukan  pada hari ke-7 adalah jawaban terbijak.

Hukum Aqiqah Diwajibkan

Ada beberapa  muslim yang mengharuskan  amalan aqiqah ini karena  menyambut kehadiran anak ialah  sesuatu urusan  yang sangat urgen  khususnya untuk  mereka yang dapat  dalam segi finansialnya. maka sangat dikhususkan  untuk mengemban  aqiqah.

firman allah mengenai  aqiqah

secara khusus sekian banyak   pengertian dan aturan aqiqah ada  pada hadis nabi bukan dari alquran secara langsung. namun  secara hakikat  tetap sama, tersebut  mengatur tata teknik  aqiqah dan beserta seluk beluk didalamnya.

Berikut sejumlah  dalil Al-Qur’an yang berhubungan  dengan hukum mengerjakan  aqiqah menurut doktrin  Islam, Antara lain:

1. hadis dari Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy

Dari Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy berbicara  jika Rasulullah bersabda, “Aqiqah dilakukan  karena kelahiran bayi, maka sembelihlah fauna  dan hilangkanlah seluruh  gangguan darinya.” [Shahih Hadits Riwayat Bukhari (5472), guna  lebih lengkapnya lihat Fathul Bari (9/590-592), dan Irwaul Ghalil (1171), Syaikh Albani].

Dalil aqiqah selanjutnya  berasal dari

Dari Aisyah dia berkata: Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda. “Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua domba  yang sama dan bayi wanita  satu kambing.” [Shahih, HR Ahmad (2/31, 158, 251), Tirmidzi (1513), Ibnu Majah (3163), dengan sanad hasan]

DALIL AQIQAH SELANJUTNYA  BERASAL DARI ibnu abas

Dari Ibnu Abbas sesungguhnya  Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda: “Mengaqiqahi Hasan dan Husain dengan satu domba  dan satu kambing.” [HR Abu Dawud (2841) Ibnu Jarud dalam buku  al-Muntaqa (912) Thabrani (11/316) dengan sanadnya shahih sebagaimana disebutkan  oleh Ibnu Daqiqiel ‘Ied]

DALIL AQIQAH SELANJUTNYA  BERASAL DARI amr bin syuaib

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda: “Barangsiapa diantara kalian yang hendak  menyembelih (kambing) sebab  kelahiran bayi maka hendaklah ia kerjakan  untuk laki-laki dua domba  yang sama dan untuk wanita  satu kambing.” [Sanadnya Hasan, HR Abu Dawud (2843), Nasa’i (7/162-163), Ahmad (2286, 3176) dan Abdur Razaq (4/330), dan shahihkan oleh al-Hakim (4/238)].

Dalil aqiqah nash atau hadits aqiqah shahih

hadits mengenai  aqiqah dan penjelasannya

Beberapa hadits yang menjadi dasar disyariatkannya aqiqah antara lain:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ: كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى

“Dari Samurah bin Jundab dia berbicara: Rasulullah bersabda.: Setiap bayi tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan (kambing) untuknya pada hari ke tujuh, dipotong  dan diberi nama.”

[Shahih, Hadits Riwayat Abu Dawud 2838, Tirmidzi 1552, Nasa’I 7/166, Ibnu Majah 3165, Ahmad 5/7-8, 17-18, 22, Ad Darimi 2/81, dan lain-lainnya]

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud hal.25-26, menuliskan   bahwa: Imam Jauhari berbicara. : Aqiqah merupakan   “Menyembelih fauna  pada hari ketujuhnya dan memotong  rambutnya”. Selanjutnya Ibnu Qayyim berkata: “Dari keterangan  ini jelaslah bahwa aqiqah tersebut  disebut demikian sebab  berisi  dua bagian  diatas dan ini lebih utama.”

Imam Ahmad dan jumhur ulama berasumsi  bahwa bilamana  ditinjau dari sisi  syar’i maka yang dimaksud dengan aqiqah ialah  makna berkurban atau menyembelih (an-nasikah).

Dari Fatimah binti Muhammad saat  melahirkan Hasan, dia berkata: Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda: “Cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak untuk  orang kurang mampu  seberat timbangan rambutnya.” [Sanadnya Hasan, HR Ahmad (6/390), Thabrani dalam Mu’jamul Kabir 1/121/2, dan al-Baihaqi (9/304) dari Syuraiq dari Abdillah bin Muhammad bin Uqoil]

Dari dalil-dalil yang dijelaskan  di atas maka dapat dipungut  hukum-hukum tentang  seputar aqiqah dan urusan  ini diberikan contoh  oleh Rasulullah صلی الله عليه وسلم semua  sahabat serta semua  ulama salafusholih.

baca juga yuk

Aqiqah di bulan ramadhan dan keutamaanya

bulan ramadhan yang penuh hikmah
keutamaan melakukan syukuran aqiqah di bulan ramadhan

melakukan aqiqah di bulan ramadhan merupakah kebaikan yang tak ternilai, selain mendapat pahala aqiqah, anda akan menemukan keberkahan dan hikmah yang lain yang khusus diberikan untuk anda.

1. Kenapa saya baiknya aqiqah di bulan ramadhan?

Bahagianya bila   buah hati yang dirindukan  akhirnya berlahiran  ke dunia dalam keadaan  sihat walafiat. Apalagi bila   lahirnya bertepatan di bulan Ramadhan yang istimewa dan penuh  berkah.

Salah satu amalan yang dianjurkan  (sunat muakkad) setelah  kelahiran anak merupakan   mengemban  aqiqah sebagai tanda syukur. Melaksanakan aqiqah merupakan   sunat muakkad dan afdhal dilakukan  pada hari ketujuh kelahiran.

Alangkah baiknya bila   hari ketujuh tersebut  jatuh pada bulan Ramadhan, karena  setiap kebaikan  yg saya dan kamu  lakukan di dalam bulan Ramadhan akan  dilipat gandakan. Di samping menemukan  pahala aqiqah, insha Alloh anda pun  mendapat pahala berbagi daging aqiqah untuk  berbuka.

Sekarang ini amat mudah  untuk menggarap  akikah karena  terdapat  jasa layanan t yang menyediakan  program Aqiqah dengan fulus  yang wajarn. Akikah dilakukan  sepanjang tahun, termasuk  di bulan puasa.

jika anda melakukan ibadah akikah pada bulan Ramadhan maka akan berpeluang  mendapat pahala berganda Disamping dapat  pahala akikah, anda  bisa  pahala memberi makan  orang berbuka puasa dan juga  mendapat pahala membantu  umat Islam yang hidup susah  . Tunggu apalagi

aturan aqiqah, acara syukuran aqiqah anak
foto ibu yang sedang mau aqiqah

Bagaimana aturan aqiqah di bulan ramadhan?

Sesungguhnya semua  hari dan bulan itu  baik dan tidak ada  yang namanya bulan yang buruk. dengan mendatangi  paranormal atau dukun terkadang banyak  orang mempercayai  terdapat  hari2 yang buruk misalnya  untuk  menanyakan bulan baik untuk  menikah dalam Islam, maka itu  telah  tergolong syirik dalam Islam dan ialah  dosa besar dalam Islam.

Janganlah kamu  sampai menggarap  dosa yang tak terampuni tersebut. Jika berkeinginan  menyelenggarakan  sebuah syukuran atau walimah maka sesungguhya dapat dilakukan  kapan saja, bahkan di bulan Ramadhan sekali pun. Bulan Ramadhan terdapat  keutamaan malam Lailatul Qadar di dalamnya. itu adalah bulan yang penuh  berkah dimana

Bulan Ramadhan menandakan bahwa umat Islam melaksanakan kewajiban  puasa Ramadhan yang ialah  rukun Islam pada siang hari. Beberapa orang barangkali  tak inginkan  mengemban  acara syukuran di bulan Ramadhan, sebetulnya  paling  baik untuk  mengadakannya di bulan Ramadhan. Misalnya saja berkeinginan  mengemban  aqiqah menurut  keterangan dari  penjelasan  dari Islam di bulan Ramadhan.

Apakah pengamalan aqiqah di bulan ramadhan  disarankan?

Pelaksanaan aqiqah di bulan suci Ramadhan sangat dianjurkan. namun  tidak dengan kiat  yang biasanya  dilaksanakan  orang banyak. Jika pada umumnya, aqiqah dilaksanakan  dengan meriah, maka sesungguhnya  aqiqah me stinya dilaksanakan  dengan sederhana.

Adapun ketentuan  aqiqah sesuai  dengan ajaran  Rasul merupakan   melulu  dengan memotong hewan  aqiqah dan membagikannya guna  tetangga dan sanak saudara. Berbeda dengan apa yang dilakukan  orang-orang tidak sedikit  sekali di jaman sekarang  yang mengadakan  aqiqah dengan sangat  meriah.

jelas bahwa aqiqah dilakukan  sebagai bentuk  syukur guna  Allah SWT dan dilakukan  sebagai bentuk  sedekah menurut  keterangan dari  penjelasan  dari Islam. Rasul juga  sudah  menilai jumlah hewan  guna  anak laki-laki dan untuk  anak perempuan  dalam Islam. Untuk  itulah, menggarap  aqiqah di bulan Ramadhan dapat dilaksanakan  sebagai sedekah untuk  orang yang berbuka puasa.

Nabi Muhammad SAW ditanya puasa apakah yang paling  utama setelah  Ramadhan? beliau bersabda: Puasa Syaban untuk menghormati  bulan Ramadhan. dikatakan: Shadaqah apakah yang paling  utama? beliau bersabda: shadaqah pada bulan

sedekah

Keutamaan shodakoh menambah manfaat aqiqah di bulan ramadhan ini?

Di samping keutamaan bersedekah, anda pun  mendapat pahala karena  memberi makanan berbuka guna  mereka yang berpuasa

Keutamaan sedekah pada bulan Ramadhan lebih tidak sedikit  dibanding sedekah pada hari biasa karena  bulan Ramadhan merupakan   bulan penuh  berkah dimana setiap  ibadah dilipatgandakan pahalanya

Disebabkan dia telah  meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. jika kamu berpuasa akan  menemukan  dua kebahagiaan yaitu  kebahagiaan ketika  dia berbuka dan ketika  berjumpa dengan Rabbnya

Demikianlah artikel  mengenai  hukum aqiqah di bulan Ramadhan yang singkat ini. Melaksanakan tidak tidak banyak  ibadah seperti  sedekah dalam Islam sangatlah disarankan  saat  Ramadhan tiba. Semoga setiap  amalan kamu  pada bulan Ramadhan dapat  diterima oleh Allah SWT. Aamiin.

Bulan suci Ramadhan ialah  bulan kesembilan pada penanggalan Hijriah. Bulan Ramadhan juga  menjadi

bulan yang paling dirindukan  oleh umat muslim dan tidak tidak banyak  yang menyebutnya sebagai bulan seribu bulan.

ini perlunya pengetahuan, kebaikan  umat muslim akan dibalas  dengan berkah pahala yang berlipat ganda itu merupakan khusus  di bulan Ramadhan amal Bahkan bila kamu  menjalani puasa dengan sempurna, ketika  hari lebaran datang, kamu  bakal  bersih dari dosa seperti  seorang bayi yang baru berlahiran  kembali.

Di samping urusan  tersebut, ada sebanyak  hal lain  yang perlu  kita  ketahui mengapa  bulan Ramadhan menjadi bulan yang begitu istimewa guna  umat muslim. Apa saja? Yuk, disimak.

baca juga:

Bulan diturunkannya Al-Qur’an

malam lailatul qodar

Bulan Ramadhan merupakan   bulan yang mulia. Mengapa? kitab  suci umat Islam Al-Qur’an pertamakali  diturunkan di bulan ini. karena  bulan ini dipilih sebagai bulan diturunkannya Al-Qur’an dan bahwa Allah memuji bulan Ramadhan dari bulan-bulan lainnya.

.

Amal sholeh yang berlipat ganda

Dalam sebuah  hadis dilafalkan  bahwa bulan Ramadhan merupakan   masa-masa  dimana kamu  mendekatkan diri guna  Allah SWT maka nilainya sama dengan tujuh puluh kali lipat dari kewajiban  yang dilakukan  di bulan-bulan lainnya. pada bulan ini, umat muslim menjalankan amalan sholeh dan  berlomba-lomba dalam kebaikan.

apakah bulan ini Bulan penuh  berkah?

Inilah alasan  kenapa  bulan Ramadhan juga  dinamakan  sebagai malam seribu bulan. Karena saat  seorang muslim menggarap  sebuah kebaikan  di bulan Ramadhan, ia akan  mendapat keberkahan yang nilainya sama dengan seribu bulan.

Bulan pengampunan dosa dan dikabulkannya doa-doa

doa ramadhan

Dalam sebuah  Hadis Riwayat Bukhari dijelaskan  bahwa setiap  muslim berkesempatan  guna  meraih pahala sebanyak-banyaknya bahkan dengan ibadah yang sempurna pada bulan puasa akan  menjadikan kamu  kembali seperti  seorang bayi yang baru lahir. Di bulan Ramadhan juga, Allah berfirman bahwa setiap  doa yang dipanjatkan maka pasti  bakal  dikabulkan.

Terdapat malam Lailatur Qadar

Malam ini ialah  malam yang didamb-dambakan oleh setiap  umat musli saat  bulan Ramadhan. Malam ini ialah  malam yang paling  baik diisi  oleh doa-doa yang baik dan mukjizat dapat  turun di malam Lailatul Qadar, biasanya terdapat  di salah satu  dari 10 hari terakhir bulan Ramadhan .

Setelah mengetahui  keutamaan bulan Ramadhan, pastinya  anda  jadi makin  motivasi  guna menjalankan ibadah dan terus mengerjakan  kebajikan  untuk sesama. Yuk, berlomba-lomba dalam kebaikan  di bulan Ramadhan ini agar  dunia yang kamu  tempati bisa  lebih aman dan tentram.

baca juga:

Bulan Ramadhan dan 8 moment penting yang sangat dinantikan.

berikut ini keistimewaan bulan ramadhan yang seringkali di nantikan banyak orang, termasuk kamu juga akan menantikan momen ini, karena banyak moment yang sangat cocok untuk kebutuhan spiritual maupun kebutuhan biologis, dan sosial, dalam peristiwa ini, kita akan dilatik dari aspek sosial, kesehatan biologis dan psikis.

Malam Lailatul Qadar di bulan ramadhan

malam lailatul qodar
waktu turunya alquran

Keistimewaan bulan Ramadhan yang kesatu ialah tidak adanya malam yang lebih baik dari malam Lailatul Qadar. Dimana malam itu melulu ada di bulan Ramadhan, sampai-sampai setiap harinya pada bulan Ramadhan, me sti untuk mengerjakan amal ibadah supaya dapat bertemu dengan malam yang sarat dengan kebajikan tersebut. Tentunya dengan menjalankan amalan-amalan baik yang me sti dan sunnah.

Lailatul Qadar dalam Al-Qur’an dicerminkan sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan. Malam yang pun disebut malam seribu bulan ini ialah malam yang mulia. Kamu dapat mendapat keberkahan yang nilainya sama dengan seribu bulan. Hiasi malam-malam bulan Ramadan-mu (khususnya di 10 hari terakhir) dengan lebih tidak sedikit beribadah supaya bisa menemukan malam seribu bulan ini.

Bulan ramadhan adalah waktu Diturunkannya Al-Qur’an

Ramadhan adalah bulan yang mulia. Pada bulan ini, Al-Qur’an diturunkan. Seperti yang dilafalkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 185, “Bulan Ramadhan ialah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk untuk manusia, penjelasan untuk petunjuk, dan furqan (pembeda).

Bulan Dikabulkannya Do’a-do’a

doa ramadhan

Bulan Ramadhan pun adalah waktu yang terbaik guna berdo’a, karena di bulan Ramadhan terdapat tidak sedikit waktu yang mustajab guna berdo’a. Tentunya do’a yang dilakukan ialah yang ikhlas dan dengan adab-adab yang baik.
Waktu yang baik guna berdo’a di bulan Ramadhan ialah saat sahur, buka puasa, di sepertiga malam yang terakhir, sesudah shalat, dan pun ketika mengerjakan i’tikaf dan masih tidak sedikit lagi karena sepanjang hari orang yang berpuasa merupakan hari yang sarat kebaikan.

Setiap Amal Perbuatan Akan Dilipatgandakan Nilainya

Setiap melakukan kebajikan pasti bakal diganjar pahala. Nah, eksklusif di bulan Ramadhan ini, masing-masing amalan dan ibadah yang anda lakukan nilai dan pahalanya bakal berlipat ganda.

Ditambah lagi ada tidak sedikit ibadah dan amalan istimewa yang melulu ada di bulan Ramadhan, laksana salat tarawih dan memberi santap orang yang berbuka puasa, sampai-sampai ada lebih tidak sedikit amal dan ibadah yang dapat kita kerjakan untuk mendapat pahala berlipatnya.

Bulan Pengampunan Dosa

pengampunan dosa

Allah SWT akan memaafkan dosa hambaNya sejumlah apapun saat anda bersungguh-sungguh bertaubat dan menjalankan ibadah puasa Ramadhan dengan ikhlas. Pintu kebajikan akan tersingkap lebar, terlebih dengan dilakukannya do’a pengampuanan dosa.

Hal ini pun sudah diterangkan di dalam riwayat oleh Bukhori dan Muslim yang berbunyi, Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dengan sarat iman dan mengharap pahala, maka akan dimaafkan dosa-dosanya yang sudah lalu.

Bulan Terbaik guna Bersedekah

sedekah
sedekah sosial

Rasululllah pernah bersabda bahwa masa-masa terbaik guna bersedekah merupakan di bulan Ramadhan. Mengapa? Sebab di bulan Ramadhan kamu dapat merasakan, bahwa tidak seluruh orang mendapat fasilitas seperti yang anda miliki. Misalnya tidak seluruh orang punya duit untuk melakukan pembelian makan, melakukan pembelian baju baru, bahkan mempunyai tempat bermukim yang layak.

Oleh sebab itu, sedekah yang dilaksanakan dengan betul-betul akan menolong mereka yang kesusahan untuk dapat lebih jauh mendapat kesukaan dan kenyamanan dalam menjalani ibadah puasa. Tentu kamu pun senang andai melihat mereka bahagia kerena dapat makan makanan lezat laksana kamu, dapat memakai baju baru, dan beda sebagainya.Sahur

Terkadang masa-masa sahur disepelekan untuk kebanyakan orang, karena mereka cemas kesiangan yang pada kesudahannya tidak sahur. Bagi mengatasinya mereka memilih santap malam sebelum tidur lantas tak lupa pun membaca niat puasa. Padahal masa-masa sahur yang dianjurkan ialah dipenghujung malam selama jam 03:30 pagi-pagi sekali hingga menjelang imsak. Dengan mengemban sahur pun seseorang yang berpuasa bakal mendapatkan keberkahan dari Allah.

Menyegerakan Berbuka Puasa

buka puasa

Waktu berbuka puasa disarankan untuk disegerakan saat sudah mendengar adzan maghrib. Jadi, untuk kamu yang sedang dalam perjalanan atau berpergian , dalam perjalanan kembali dari kantor mengarah ke rumah. usahakan berhenti terlebih dahulu guna membuka puasa. Alangkah baiknya juga andai sebelum mengerjakan perjalanan, anda sudah menyiapkan minuman dan kurma atau hidangan simpel lainnya.

Sholat Tarawih

tarawih

Setelah berbuka puasa, bukan berarti ibadah dalam satu hari sudah usai. Ada susunan ibadah lain, yakni kamu disarankan sholat tarawih yang dijalankan sesudah sholat isya. Sholat tarawih ini dapat dilakukan secara sendiri atau berjamaah bareng keluarga atau di mushola atau masjid dekat rumah. Bukan melulu pahala yang bakal didapatnya, namun dosa yang sudah lalu pun akan dimaafkan oleh Allah untuk yang menjalankan ibadah sholat tarawih ini.

baca juga:

Membaca Al Quran

membaca al quran

Pastinya seluruh umat islam telah tahu bila Al Quran kesatu kali turun pada bulan suci Ramadhan. Makanya bulan ini paling istimewa untuk orang-orang yang menyimak Al Quran, karena satu huruf Al Quran yang dibaca bakal dihitung sebagai satu kebaikan. Tak heran bila di bulan ini, tak tidak banyak orang yang berlomba-lomba guna menghatamkan Al Quran sampai berkali kali.

Bersedekah

Bersedekah memang dilaksanakan umat islam untuk mencuci rezeki yang diperolehnya. Tapi andai bersedekah di bulan Ramadhan tidak saja itu saja, tidak sedikit keuntungan lainnya yang dapat didapat, antara lain menciptakan seseorang lebih bisa bersyukur atas apa yang dimilikinya, pahala Ramadhan dilipatgandakan, dapat mempermudah anda jalan mengarah ke surga.

Banyak teknik yang dapat kamu kerjakan dengan bersedekah mulai dari menyerahkan sebagian rezekimu untuk orang yang berhak, memasukan rezekimu ke kotak amal di mushola atau masjid, menyerahkan menu buka puasa untuk umat muslim yang pun sedang menjalankan ibadah puasa dan sebagainya.

Zakat Fitrah

zakat

Tak ada insan yang sempurna. Bisa saja dalam satu bulan Ramadhan terdapat perkataan, sikap atau lainnya yang menciptakan ibadah menjadi tak sempurna. Tapi tidak boleh khawatir, anda masih dapat menyempurnakan ibadah yang telah anda jalani sekitar satu bulan sarat dengan menunaikan zakat fitrah.

Zakat fitrah diperintahkan bayar pada mulai terbenamnya matahari 1 syawal sampai sebelum sholat idul fitri. Tapi tak menutup bisa jadi untuk mulai membayarnya pada pertangahan Ramadhan. Adapun formula zakat fitrah yang butuh diketahui, yaitu:

Silaturahmi

silaturahmi saat bulan puasa

Tak dapat dipungkiri lagi, dengan bersilaturahmi tidak sedikit manfaat yang bakal didapat nantinya. Dari sekian banyak hadis mengungkapkan bahwa silaturahmi bisa melampangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Apalagi bila anda menjalankan silaturahmi di bulan puasa, maka kebajikan ini tentunya bakal menghadirkan pahala. Silaturahmi ini dapat kamu kerjakan selepas sholat tarawih, atau disaat menghadiri buka puasa bareng dengan rekan atau tetangga rumah.

baca juga:

50 rekomendasi nama anak dan artinya yang dicari orang tua.

sedang mencari referensi nama untuk anak anda, atau anda belum yakin dengan nama yang sudah anda pilih, nah, berikut ini akan kami sajikan 50 rekomendasi nama anak yang baik, dan lebih lagi lahir di bulan suci ini. yuk baca, biar kamu tambah yakin! pada nomer 1-14 pertama, ini adalah referensi anak perempuan, selanjutnya baru anak laki-laki.

anak perempuan
dibawah ini rekomendasi nama-nama anak perempuan

1. rekomendasi nama yang pertama: “Ramadani”

Ramadan adalah bulan kesembilan dalam kalender Islam. Di bulan yang suci ini, buku  suci Alquran diturunkan. Jika si Kecil ditebak  akan bermunculan  di bulan ini, menyerahkan  nama Ramadan pasti  akan sesuai  diberikan.

Nah, andai  anak Mama diduga  berjenis kelamin perempuan, nama Ramadan pun dapat  diubah menjadi Ramadani supaya  lebih pas.Berikut misal  rangkaian nama Ramadani yang dapat  dipilih:

 • • Sandhya Fitri Ramadani: anak wanita  dengan cahaya berkah di bulan Ramadan
 • • Arisha Nurul Ramadani: anak wanita  yang bersinar  dan mulia laksana  bulan Ramadan
 • • Aqila Putri Ramadani: anak wanita  pintar yang bermunculan  di bulan Ramadan

2. rekomendasi nama yang ke dua “Najma”

Najma dalam bahasa Arab berarti bintang. Di bulan Ramadan, seringkali  langit bakal  lebih cerah. Saat malam hari pun, cahaya bintang akan cemerlang  lebih cantik, Ma.

Memberikan nama Najma guna  si Kecil juga sesuai  saat ia dicetuskan  di bulan Ramadan. Ini menandakan besok  semoga kehidupannya selalu bercahaya  seperti cahaya bintang. Berikut misal  rangkaian nama Najma yang dapat  dipilih:

 • • Najma Nisa Ardani: anak wanita  yang suci dan bercahaya  seperti bintang
 • • Najma Afsheen Myesha: anak wanita  yang tidak jarang  kali  bahagia dan menjadi karunia kehidupan
 • • Adonia Najma Orlin: anak wanita  cantik yang berkilau layaknya cahaya bintang

3. rekomendasi nama selanjutnya adalah “Shauma”

artinya secara bahasa adalah ‘shaum’ yang berarti puasa. Selama bulan Ramadan, umat Islam akan mengemban  ibadah puasa sekitar  sebulan penuh.

Shauma juga  sangat sesuai  untuk dijadikan nama pilihan guna  buah hati tercinta. Mama dapat  memanggilnya nanti dengan nama Uma. Berikut misal  rangkaian nama Shauma yang dapat  dipilih:

 • • Shauma Nahda Rafanda: anak wanita  yang bermunculan  di bulan puasa dengan keagungan  dan kemakmuran
 • • Afifah Shauma Adawiyah: anak wanita  yang selalu dapat  menjaga harga dirinya
 • • Shauma Huriyah Huwaida: anak wanita  lemah lembut laksana  bidadari surge yang tercetus  di bulan puasa

4. Lailatul

Di di antara  malam dalam bulan Ramadan, bakal  ada malam keagungan  yakni lailatul qadr. Memberikan nama Lailatul untuk dicantumkan  pada anak wanita  kesayangan Mama pun bakal  menjadi doa yang berlangsung  selamanya. Berikut misal  rangkaian nama Lailatul yang dapat  dipilih:

 • • Lailatul Aida Islami: anak wanita  Islam yang tidak jarang  kali  beruntung dan sarat  kemuliaan
 • • Lailatul Ayudia Inara: anak wanita  cantik, rendah hati dan cerdas yang bermunculan  di malam kemuliaan
 • • Lailatul Nuha Zahira: anak wanita  yang bermunculan  di bulan keagungan  dengan sifat cerdas dan cantik berseri

5. Fitri

Berasal dari kata ‘fitrah’ yang berarti kebersihan  atau sederhana, nama ini identik dengan Idul Fitri, Ma. Di masa-masa  ini, seseorang diinginkan  telah berpulang kepada  kesuciannya sesudah  sebulan sarat  beribadah.

Nama Fitri pun lumayan  populer dipakai  untuk anak perempuan, khususnya  yang bermunculan  di bulan Ramadan. Berikut misal  rangkaian nama Fitri yang dapat  dipilih:

 • • Fitri Silmi Afiqa: anak wanita  yang tercetus  suci, selamat dan memiliki jati diri  cerdas
 • • Akifah Fitri Naila: anak wanita  yang rajib beribadah, suci dan menjadi anugerah
 • • Alayya Zahra Fitri: anak wanita  yang berderajat luhur, serta suci laksana  bunga mawar

6. Karima

Nama ini terinspirasi dari bahasa Arab ‘kareem’ atau karim yang dengan kata lain  murah hati. Ini adalah salah satu sifat terpuji yang diharapkan dapat  selalu dilaksanakan  di bulan Ramadan.

Bulan Ramadan identik dengan segala sesuatu yang sehubungan  dengan sifat terpuji, termasuk laksana  saling tolong-menolong, saling berbagi dan saling memaafkan. Berikut misal  rangkaian nama Karima yang dapat  dipilih:

 • • Karima Farzana Alula: anak wanita  kesatu  yang murah hati dan bijaksana
 • • Karima Azizah Jazila: anak wanita  murah hati yang pemberani dan adil
 • • Athiyah Karimah Fahriyah: anak wanita  yang menjadi anugerah dan kebanggaan untuk  orang di sekitarnya

baca juga:

7. Jannah

Dalam bahasa Arab, Jannah dengan kata lain  surga. Dengan menyerahkan  nama ini, Mama dapat  menyematkan doa besok  si Kecil dapat  rajin beribadah dan melakukan  baik sehingga dapat  masuk surga. Berikut misal  rangkaian nama Jannah yang dapat  dipilih:

 • • Jannah Anbari Hasanah: anak permepuan yang harum, penuh kebajikan  dan kelak dapat  menjadi penuntun orang tua masuk surga
 • • Jannah Anisa Hayfa: anak wanita  penghuni surga yang cantik jelita
 • • Kasturi Jannah Annisa: anak wanita  yang harum laksana  bunga kasturi di surga

8. Qiana

Dalam bahasa Arab, Qiana juga dapat  diartikan sebagai berkah dari Allah SWT. Seperti diketahui, bulan Ramadan diisi  oleh tidak sedikit  berkah dari Allah SWT.

Selama bulan ini, melakukan  baik pun dapat  menjadi sumber keberkahan untuk  kehidupan. Oleh karena  itu, dengan menyerahkan  nama ini kelak dapat  menjadi doa semoga hidup si Kecil nantinya akan tidak jarang  kali  diberkahi pun  oleh Allah SWT. Berikut misal  rangkaian nama Qiana yang dapat  dipilih:

 • • Qiana Ardhani Hasanah: anak wanita  yang menjadi berkah, suci dan hidupnya diisi  dengan kebaikan
 • • Aysha Qiana Khaliqa: anak permepuan yang soleha yang hidupnya sarat  keberkahan dari Allah SWT
 • • Qiana Bassam Naflah: anak wanita  yang menjadi berkah dari Allah SWT dan mempunyai  senyum merekah laksana  bunga matahari

9. Tahira

Tahira atau  ‘tahir’, berarti bersih itu secara bahasa arab. Setelah menjalani serangkaian ibadah di bulan Ramadan, kelak diinginkan  kita bakal  kembali bersih dan suci ya, Ma.

Nama Tahira juga  sangat sesuai  untuk diserahkan  pada anak wanita  kesayangan Mama yang bermunculan  di bulan Ramadan. Berikut misal  rangkaian nama Tahira yang dapat  dipilih:

 • • Tahira Dafiyah Fatinah: anak wanita  bersih yang paling  bersahabat dan unik  hati
 • • Daniah Tahira Farah: anak wanita  yang sederhana, bersih dan tidak jarang  kali  riang gembira
 • • Tahira Nabilah Mufidah: anak wanita  yang kecerdasannya dapat  bermanfaat untuk  orang sekitar

10. Zahrah

Dalam bahasa Arab, Zahrah atau Zahra berarti putih dan indah. Warna ini pun tidak jarang  dikaitkan dengan bulan Ramadan sebab  seperti emblem  kesucian.

Saat Idul Fitri, pakaian warna putih juga  kerap dipilih sebagai tanda kebersihan  dan bersih dari dosa setelah mengerjakan  serangkaian ibadah. Termasuk ibadah puasa, salat tarawih, dan menunaikan  zakat. Berikut misal  rangkaian nama Zahrah yang dapat  dipilih:

 • • Zahrah Aulia Nisa: anak wanita  yang diisi  dengan kebersihan  dan keagungan  dalam hidupnya
 • • Shakila Zahrah Khairina: anak wanita  cantik yang bersih dan penuh kebaikan  dalam menjalani hidup
 • • Zahrah Fitriyah Hasanah: anak wanita  suci dan tidak jarang  kali  dikelilingi dengan kebaikan

11. Saira

Setelah menjalani ibadah yang khusyuk sekitar  sebulan sarat  di bulan Ramadan, semua  umat Islam bakal  merasa bahagia dan sarat  suka cita menyambut Idul Fitri.

Dalam bahasa Arab, bahagia dinamakan  sebagai ‘saira’. Nama Saira ini pun dapat  diberikan guna  anak wanita  kesayangan Mama yang bermunculan  di bulan Ramadan. Berikut misal  rangkaian nama Saira yang dapat  dipilih:

 • • Saira Hanum Rafifa: anak wanita  calon istri berakhlak baik yang tidak jarang  kali  bersikap lembut
 • • Jamilah Saira Hanunah: anak cantik yang riang gembira dan sarat  belas kasih pada orang di sekitarnya
 • • Hasna Karimah Saira: anak wanita  yang berparas cantik dan sarat  kemuliaan

12. Ulfah

Dalam bulan Ramadan, anda  harus dapat  berani melawan kemauan  untuk mengerjakan  hal-hal yang tidak cukup  baik ya, Ma. Sikap pemberani dalam bahasa Islam pun dinamakan  sebagai ‘ulfah’.

Memberikan nama Ulfah guna  si Kecil pun dapat  menjadi besok  ia tumbuh menjadi sosok yang pemberani, khususnya  untuk melawan durjana  dan sikap tidak baik. Berikut misal  rangkaian nama Ulfah yang dapat  dipilih:

 • • Ulfah Haura Ghadah: anak wanita  pemberani yang cantik, berkulit putih dan berhati lembut
 • • Ulfah Nuria Raniah: anak wanita  berani yang mendapat tuntunan  cahaya dari Tuhan dan tidak jarang  kali  mempesona
 • • Fairuz Ulfah Iftikhar: anak wanita  permata yang pemberani dan menjadi kehormatan  hati  orang tua

13. Nawal

Dari bahasa Arab, Nawal memiliki makna  hadiah. Untuk  umat Islam, bulan Ramadan ialah  hadiah yang paling  berarti. Oleh karena  itu, menyerahkan  nama Nawal juga  sangat sesuai  untuk anak wanita  kesayangan Mama. Berikut misal  rangkaian nama Nawal yang dapat  dipilih:

 • • Nawal Inayah Halwah: anak wanita  manis hadiah dari Tuhan yang menjadi sosok pelindung
 • • Raqiqah Nawal Sakhi: anak berhati lemah lembut dan murah hati yang menjadi hadiah dari Tuhan
 • • Nawal Izzah Hazimah: anak wanita  penuh keagungan  dan tidak jarang  kali  cermat

14. Zoya

Dalam bahasa Islami, Zoya berarti peduli dan menyenangkan. Kedua sifat ini paling  baik guna  selalu dilaksanakan  di bulan Ramadan. Selain dapat  membantu sesama, sifat ini pun  dapat menyerahkan  pahala besar. Berikut misal  rangkaian nama Zoya yang dapat  dipilih:

 • • Zoya Daimah Jihan: anak wanita  yang tidak jarang  kali  peduli dan terhormat
 • • Kaia Zoya Kalifa: anak wanita  cantik dan tidak jarang  kali  dicintai, serta peduli dengan orang di sekitarnya
 • • Zoya Karimah Aziza: anak wanita  yang peduli pada orang lain, serta di anggap  mulia
nama anak laki
nah jika anak anda laki-laki, ini pilihan nama yang terbaik yang saya buat, semoga anda puas dengan pilihan kami.

1. rekomendasi nama anak laki-laki yang pertama adalah Ramadan

Ramadan menjadi di antara  nama yang populer dipilih guna  bayi laki-laki Mama andai  lahir di bulan ini. Bulan kesembilan dalam kalender tahun Hijriah yang dihitung menurut  pergerakan bulan mengitari bumi.

Bulan ini pun dirasakan  membawa keberkahan dan kebaikan untuk  umat Islam. Oleh karena  itu, nama ini sesuai  disematkan sebagai pengingat bahwa si Kecil bermunculan  di bulan suci. Contoh susunan  nama Ramadan:

 • • Ramadan Khalif Putra: anak laki-laki muslim yang mempunyai  kesuksesan dan bermunculan  di bulan Ramadan
 • • Hafizh Ramadan Alfarezi: anak laki-laki yang merawat  dan selalu energik  dalam bekerja, serta sudah  lahir di bulan Ramadan

2. rekomendasi nama yang kedua adalah” aidil”

Diambil dari bahasa Arab, Aidil dapat  diartikan sebagai adil atau keadilan. Memberikan nama ini dapat  menjadi harapan besok  si Kecil tumbuh selalu budiman  dan adil dalam memungut  keputusan di masa mendatang  ya, Ma. Contoh susunan  nama Aidil:

 • • Nazril Aidil Rashaad: anak laki-laki yang sempurna, pemaaf dan tidak jarang  kali  bersikap adil
 • • Althaf Aidil Eshaal: anak laki-laki berhati lemah lembut, adil dan menjadi favorit  Allah SWT

3. rekomendasi nama anak laki-laki yang ketiga Kareem

Jika guna  anak wanita  nama Karina dapat  diberikan sebab  memiliki makna  yang dermawan  dan baik hati, maka guna  anak laki-laki Mama dapat  memberikan nama serupa   yakni Karim atau Kareem.

Nama ini sama-sama menyerahkan  makna yang baik untuk diserahkan  pada si Kecil. Nama ini pun  sangat sesuai  diberikan guna  anak laki-laki favorit  Mama. Contoh susunan  nama Kareem:

 • • Abdul Kareem Hanif: anak laki-laki pembantu  dan baik hati yang taat pada Islam
 • • Abrisam Rafif Kareem: anak laki-laki tampan, berhati lembut, soleh dan tidak jarang  kali  bersikap baik untuk  semua orang

4. rekomendasi nama anak laki-laki selanjutnya adalah Muhammad

Nama Muhammad menjadi di antara  nama populer yang juga tidak sedikit  digunakan guna  anak laki-laki. Diharapkan dengan menyerahkan  nama ini besok  si Kecil dapat  tumbuh dengan segala sifat baik Rasulullah SAW, ya.

Di samping  Muhammad, nama Ahmad pun  mempunyai  makna yang sama dan dapat  menjadi pilihan  pilihan Mama. Contoh susunan  nama Muhammad:

 • • Muhammad Artanabil Mauza: anak laki-laki teguh, berjiwa pemimpin dan budiman  yang mempunyai  sifat laksana  Rasulullah SAW
 • • Muhammad Almeer Izhar: anak laki-laki yang jujur laksana  pangeran yang membawa   kebaikan untuk  semua orang

rekomendasi nama anak laki-laki yang selanjutnya adalah rayyan

Diambil dari bahasa Arab, nama Rayyan memiliki makna  gerbang di surga. Memberikan nama ini juga  menjadi doa dan harapan besok  si Kecil dapat  mengantarkan orang tuanya ke surga.

Nama ini pun lumayan  populer dan dapat  diberikan pada anak laki-laki favorit  Mama. Contoh susunan  nama Rayyan:

 • • Atthar Rayyan Abbasy: anak laki-laki yang memiliki kebajikan  murni serta rajin berusaha, serta tidak jarang  kali  membawa kebajikan  surga
 • • Alzam Rayyan Faiz: anak laki-laki yang tekun dan berjiwa pemimpin laksana  ksatria, serta selalu menilik  semua kebajikan  surga

baca juga:

6. rekomendasi nama anak laki-laki selanjutnya adalah Qadar

Di dalam bulan Ramadan terdapat suatu  malam yang kemuliaannya melebihi seribu bulan. Malam ini pun dinamakan  sebagai malam lailatul qadr. Pada malam ini, nyaris  semua doa bakal  dijabah oleh Allah SWT.

Memberikan nama Qadr atau Qadar pun dapat  menjadi doa besok  si Kecil hidupnya besok  akan tidak jarang  kali  diberkahi pun  oleh Allah SWT. Contoh susunan  nama Qadar:

 • • Arkaan Qadar Alli: anak laki-laki yang baik dan pemaaf, serta mempunyai  derajat tinggi dalam menjangkau  kejayaannya
 • • Maulana Qadar Yusuf: anak laki-laki yang menjadi sosok pelindung, sarat  keberkahan dan selalu mengawal  orang-orang di sekitarnya

7. Tahir

Di bulan Ramadan, keaslian  dan kebersihan  menjadi di antara  hal yang identik dengan seluruh  berkah yang dijanjikan oleh Allah SWT. Nah, dalam bahasa Arab murni dan suci bisa  disebut sebagai Tahir.

Memberikan nama ini pun pun  sangat sesuai  untuk anak laki-laki favorit  Mama yang bermunculan  di bulan ini. Contoh susunan  nama Tahir:

 • • Alman Tahir Alhusayn: anak ini berarti mempunyai hati yang baik , bijaksana, dan berhati murni
 • • Athaya Rayshiva Tahir: anak laki-laki pemberian tuhan yang berhati suci dan menjadi sosok pelindung

8. Sabir

Selama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, umat Islam diharapkan dapat  selalu sabar menghadapi cobaan yang ada. Kesabaran pun  menjadi ujian dalam bulan Ramadan.

Nama Sabir juga  menjadi di antara  nama yang sesuai  diberikan guna  anak laki-laki Mama yang bermunculan  di momen Ramadan ini. Contoh susunan  nama Sabir:

 • • Aqil Sabir Hibrizi: anak laki-laki yang baik budi, tidak jarang  kali  sabar dan mempunyai  kesempurnaan perilaku
 • • Adzin Khairan Sabir: anak laki-laki yang tampan, penuh kebajikan  dan tidak jarang  kali  bersabar dalam menghadapi cobaan yang ada

9. Isra

Nama Isra dipungut  dari bahasa Arab yang bermakna perjalanan malam. Seperti diketahui, Nabi Muhammad SAW mengerjakan  perjalanan Isra Mi’raj, suatu  perjalanan malam ke langit guna  menerima perintah salat 5 masa-masa  dari Allah SWT.

Memberikan nama Isra pada si Kecil pun dapat  menjadi pengingat atas momen penuh kebajikan  tersebut ya, Ma. Contoh susunan  nama Isra:

 • • Arrafi Isra Farzan: anak laki-laki tampan, budiman  dan tidak jarang  kali  menjunjung tinggi kebajikan  dalam kehidupannya
 • • Athallah Razqa Isra: anak laki-laki yang menjadi karunia Allah SWT, pembawa rezeki dan menyerahkan  berkah untuk  orang di sekitarnya

10. Adam

Nama Adam memiliki tidak sedikit  makna bila  disaksikan  dari sekian banyak   bahasa. Jika disaksikan  dari bahasa Islami, nama Adam adalah nama nabi kesatu . Sementara bila  disaksikan  dari bahasa Polandia, nama Adam artinya ialah  tanah merah.

Apapun artinya, tetapi  nama ini tetap paling  populer dan sesuai  diberikan guna  anak laki-laki favorit  Mama. Contoh susunan  nama Adam:

 • • Adam Althaf Ghifari: anak laki-laki yang lemah lembut, penuh kebajikan  dan tidak jarang  kali  menjadi sosok pemaaf
 • • Atthar Adam Zhafir: anak laki-laki yang murni, berjiwa ksatria dan tidak jarang  kali  mendapatkan tuah  dalam hidup

11. Bilal

Di samping  menjadi nama salah satu kawan  nabi, nama Bilal pun  dalam bahasa Arab mempunyai  makna sebagai titisan embun. Nama ini juga  seakan membawa   kesejukan ya, Ma. Termasuk laksana  ibadah di bulan Ramadan. Contoh susunan  nama Bilal:

 • • Alif Bilal Syabani: anak laki-laki yang ramah, membawa   kesejukan dan dikenal sebagai sosok baik untuk  semua orang
 • • Yawar Bilal Shiraz: anak laki-laki yang tidak jarang  kali  tulus dalam membantu  sesama

12. Fatih

Dari bahasa Islami, nama Fatih juga lumayan  populer sebab  mempunyai  makna yang paling  baik. Nama ini dapat  diartikan sebagai pemimpin yang bijaksana.

Jika besok  Mama hendak  si Kecil tumbuh menjadi sosok yang berjiwa pemimpin adil, nama Fatih juga  sangat sesuai  untuk diberikan. Contoh susunan  nama Fatih:

 • • Aulian Fatih Dzuhairi: anak laki-laki yang berjiwa pemimpin dan tidak jarang  kali  beruntung serta dikelilingi oleh kebaikan
 • • Alwan Fatih Faridan: anak laki-laki tampan yang diserahkan  Allah SWT secara istimewa

13. Tahsin

Dalam bahasa Islami, nama Tahsin pun  sangat sesuai  diberikan guna  anak laki-laki favorit  Mama sebab  mempunyai  makna kebaikan. Memberikan nama ini juga  kelak dapat  menjadi doa semoga si Kecil dapat  tumbuh dengan sifat-sifat yang baik. Contoh susunan  nama Tahsin:

 • • Arshaq Tahsin Keisa: anak laki-laki jujur, tampan dan dikelilingi dengan segala kebajikan  untuk orang sekitar
 • • Aydin Tahsin Shaquil: anak laki-laki yang cerdas, tampan serta diisi  keberkahan dalam menjalani kehidupan

14. Raffi

Memiliki arti  berderajat tinggi, nama Raffi juga  sangat sesuai  diberikan guna  anak laki-laki favorit  Mama. Nama ini pun lumayan  populer dan tidak sedikit  digunakan. Contoh susunan  nama Raffi:

 • • Abil Raffi Khairul: anak laki-laki berwajah rupawan yang berderajat tinggi dan tidak jarang  kali  menyebarkan kebaikan
 • • Aryan Syahir Raffi: anak laki-laki yang tidak jarang  kali  dihormati, berjiwa pemimpin dan berderajat tinggi

15. Naqi

Setelah menjalani ibadah dan kebajikan  di bulan Ramadan, diinginkan  sesudahnya besok  kita dapat  kembali suci dan murni ya, Ma. Istilah murni dalam Islam pun dapat  disebut sebagai Naqi.

Nama Naqi lantas  sangat sesuai  untuk diserahkan  pada anak laki-laki favorit  Mama yang bermunculan  di bulan Ramadan ini.

Contoh susunan  nama Naqi:

 • • Alfarezel Naqi Rafan: anak laki-laki dengan kebajikan  sempurna, berjiwa suci dan tidak jarang  kali  ramah pada siapa saja
 • • Azraqi Arshad Naqi: anak laki-laki yang baik , berjiwa murni dan sangat jujur

16. Zulfikar

Dalam bahasa Arab, nama Zulfikar identik dengan ketegasan dan ketajaman dalam memisahkan  hal yang benar dan salah. Di samping  itu, nama ini pun pun  dikenal sebagai nama pedang legendaris salah seorang figur  muslim.

Bentuk beda  dari Zulfikar yaitu  Zulfiqar, namun walau  sedikit bertolak belakang  nama ini mempunyai  makna yang nyaris  sama. Contoh susunan  nama Zulfikar:

 • • Algani Zulfikar Fauzil: anak laki-laki yang menjadi sosok pemimpin budiman  dan tegas
 • • Albirru Falah Zulfikar: anak laki-laki dengan hati sarat  kebaikan, berhasil  dan tegas dalam memimpin

nah anda telah yakin denga pilihan nama anda, atau anda masih belum sepenuhnya yakin, tenang, kami solusinya, silahkan hubungi nomer whatsapp wa ke kami, kami akan bagikan ebook daftar nama anak gratis, full untuk anda. hanya berlaku sekarang, yaa!..

WHATSAPP AQIQAH JOGJA TERDEKAT
WHATSAPP AQIQAH JOGJA TERDEKAT
anak kecil yang baru lahir
sedang mencari jasa alternatif: untuk layanan aqiqah daerah bantul ?, klik disini ya bundaa

Inspirasi nama anaku yang lahir di bulan suci, dan kisah inspiratif saat itu.

Ramadhan 2015, ini ceritaku

Ketika berkata  soal Ramadhan, maka terlalu tidak sedikit  pilihan kisah  yang me sti aku ceritakan. Bukankah seluruh  sepakat bahwa terlalu tidak sedikit  cinta saat  ramadhan, saat  pahala disajikan berlipat-lipat dibanding bulan lainnya.

Ketika melakukan  amal sholeh dipermudah sebab  gembongnya syaiton diikat sekaligus Alloh sediakan balasan yang begitu banyak.

mengapa aku dilahirkan di bulan ini?

Iya,kata Ibu, aku lahir di bulan ramadhan. Nama Amanda di ambil dari kata Ramadhan.

Darimananya ? Ramadan ->Ramanda -> Amanda . begitu katanya nama aku bertransformasi. (maaf bila   maksa)

Tidak terdapat  hadits ataupun ayat qur’an yang melafalkan  bahwa anak yang lahir  di bulan Ramadhan bakal  menjadi anak yang sholih ataupun sholihah. Tapi, Aku tidak jarang  kali  merasa tersanjung menilik  bagaimana perasaan Ibu kala itu, bagaimana dadanya dikaruinai kebahagiaan yang melimpah, Ramadhan saja telah  spesial diperbanyak  lagi kelahiran putri kesatu nya. Dadaku bergemuruh menginginkan  bagaimana do’a-do’a kebajikan  untukku mengalir dari mulut ibu di bulan yang tidak sedikit  waktunya tergolong  waktu-waktu mustajab berdo’a.

Di samping  aku yang lahir  dibulan ini, terdapat  lagi urusan  yang lumayan  membanggakan bermunculan  dibulan ini. tepatnya tahun 2012 lalu, gelar S1 pun lahir hehe. Sarjana Sains. Perjuangan banget emang kalau dikenang  tentang gelar ini. Kalo diinget kayaknya nggak inginkan  lagi deh buat  skripsi. iyalah kan udah lulus. tekanannya tersebut  loh. Dibulan ramadhan tahun 2012 ada urusan  yang tidak berhenti aku mohon  di masing-masing  sahur, sujud, antara adzan dan iqomah, buka puasa, dan tidak sedikit  waktu mustajab beda  : Semoga dapat  lulus tahun ini. beneran. do’a tersebut  ngubah yang awalnya  nggak dapat  sidang jadi dapat  sidang. sebab  emang udah hopeless. nggak mohon  lagi ke dospem atau beda  lain namun  langsung sama Alloh, eh alhamdulillah dikabulin. Berharap tuh emang hanya  sama Alloh aja sih yang nggak buat  kecewa. Ramadhan tahun ini bertepatan sama pemberitahuan  atau ujian masuk kampus atau sekolah pun  kan ya, tentu  pada kian  afdhol nih berdo’anya. mari  yang pada bercita-cita   masuk kampus/sekolah manapun, tidak sedikit  banyak berdo’a ya.

mungkinkah semua ini terjadi?

Nah, Alloh aja nggak akan  ngecewain anda  kalo anda  bener bercita-cita   sama Alloh masa anda  hamba-Nya nggak inginkan  taat sama perintah Alloh. Misal puasa, Ramadhan berarti tentang di antara  rukun islam: Puasa.

Surat cinta dari Alloh ini udah jelas banget bikin  dibaca. Semoga niat berpuasa anda  benar sebab  Alloh. emang ada sebab  yang beda  ? dapat  aja ya sebab  yang beda  puasa ya anda  ikut aja. dapat  karena pengen kurus. dapat  karena emang ndak punya uang bikin  makan. Puasa ini Alloh langsung loh yang bakal  nilai ibarat skripsi yang tadi udah kita buat  mati-matian tersebut  diuji langsung sama Dosen. Kalo skripsi, lulus dapet gelat sarjana sementara  puasa tujuannya biar anda  jadi hamba yang bertakwa.

Jadi, puasa tersebut  supaya anda  jadi orang bertakwa. Yang nantinya kita akan  taat sama Alloh sebab  emang tersebut  perintahNya yang kalo anda  ninggalin maksiat pun  karena Alloh. melting ndak sih bacanya~ .

baca juga:

akhirnya??…

Pada akhirnya, anda  kembali butuh pertolongan  Alloh bikin  ngelaksanain perintahNya. Siapa yang nggak bercita-cita   lulus dari puasa di bulan Ramadhan? Semoga Ramadhan ini, anda  lahir …. sebagai insan  yang bertakwa. Aamiiin

Nah inilah  aku bagikan sejumlah  nama yang saya kira baik, untuk  anak yang lahir   di bulan ramadhan.

Qiana

bayi yang lahir ramadhan
Dalam bahasa Arab, Qiana juga dapat  diartikan sebagai berkah dari Allah SWT.

Selama bulan ini, melakukan  baik pun dapat  menjadi sumber keberkahan untuk  kehidupan. Oleh karena  itu, dengan menyerahkan  nama ini kelak dapat  menjadi doa semoga hidup si Kecil nantinya akan tidak jarang  kali  diberkahi pun  oleh Allah SWT.

Berikut misal  rangkaian nama Qiana yang dapat  dipilih:

 • • Qiana Ardhani Hasanah: anak wanita  yang menjadi berkah, suci dan hidupnya diisi  dengan kebaikan
 • • Aysha Qiana Khaliqa: anak permepuan yang soleha yang hidupnya sarat  keberkahan dari Allah SWT
 • • Qiana Bassam Naflah:mempunyai  senyum merekah laksana  bunga matahari dan di berkahi oleh allah

9. Tahira

bayi lahir di bulan ramadhan
itu artinya bersih atau suci

setelah 30 hari menjalani puasa ,kita berharap   kembali bersih dan suci ya, Ma. Nama Tahira juga  sangat sesuai  untuk diserahkan  pada anak wanita  kesayangan Mama yang bermunculan  di bulan Ramadan.

Berikut misal  rangkaian nama Tahira yang dapat  dipilih:

 • • Tahira Dafiyah Fatinah: anak wanita  bersih yang paling  bersahabat dan unik  hati
 • • Daniah Tahira Farah: anak wanita  yang sederhana, bersih dan tidak jarang  kali  riang gembira
 • • Tahira Nabilah Mufidah: anak wanita  yang kecerdasannya dapat  bermanfaat untuk  orang sekitar

10. Zahrah

anak kecil
Zahrah atau Zahra berarti putih dan indah.

Dalam bahasa Arab, Zahrah atau Zahra berarti putih dan indah. Warna ini pun tidak jarang  dikaitkan dengan bulan Ramadan sebab  seperti emblem  kesucian.

Saat Idul Fitri, pakaian warna putih juga  kerap dipilih sebagai tanda kebersihan  dan bersih dari dosa setelah mengerjakan  serangkaian ibadah. Termasuk ibadah puasa, salat tarawih, dan menunaikan  zakat.

Berikut misal  rangkaian nama Zahrah yang dapat  dipilih:

 • • Zahrah Aulia Nisa: anak wanita  yang diisi  dengan kebersihan  dan keagungan  dalam hidupnya
 • • Shakila Zahrah Khairina: anak wanita  cantik yang bersih dan penuh kebaikan  dalam menjalani hidup
 • • Zahrah Fitriyah Hasanah: anak wanita  suci dan tidak jarang  kali  dikelilingi dengan kebaikan

11. Saira

anak kecil yang baru lahir
‘saira’ dinamakan  sebagai kebahagiaan

Setelah menjalani ibadah yang khusyuk sekitar  sebulan sarat  di bulan Ramadan, semua  umat Islam bakal  merasa bahagia dan sarat  suka cita menyambut Idul Fitri.

Dalam bahasa Arab, bahagia dinamakan  sebagai ‘saira’. Nama Saira ini pun dapat  diberikan guna  anak wanita  kesayangan Mama yang bermunculan  di bulan Ramadan.

Berikut misal  rangkaian nama Saira yang dapat  dipilih:

 • • Saira Hanum Rafifa: anak wanita  calon istri berakhlak baik yang tidak jarang  kali  bersikap lembut
 • • Jamilah Saira Hanunah: anak cantik yang riang gembira dan sarat  belas kasih pada orang di sekitarnya
 • • Hasna Karimah Saira: anak wanita  yang berparas cantik dan sarat  kemuliaan

12. Ulfah

anak kecil
Sikap pemberani dalam bahasa Islam pun dinamakan  sebagai ‘ulfah’.

Dalam bulan Ramadan, anda  harus dapat  berani melawan kemauan  untuk mengerjakan  hal-hal yang tidak cukup  baik ya, Ma. Sikap pemberani dalam bahasa Islam pun dinamakan  sebagai ‘ulfah’.

Memberikan nama Ulfah guna  si Kecil pun dapat  menjadi besok  ia tumbuh menjadi sosok yang pemberani, khususnya  untuk melawan durjana  dan sikap tidak baik.

Berikut misal  rangkaian nama Ulfah yang dapat  dipilih:

 • • Ulfah Haura Ghadah: anak wanita  pemberani yang cantik, berkulit putih dan berhati lembut
 • • Ulfah Nuria Raniah: anak wanita  berani yang mendapat tuntunan  cahaya dari Tuhan dan tidak jarang  kali  mempesona
 • • Fairuz Ulfah Iftikhar: anak wanita  permata yang pemberani dan menjadi kehormatan  hati  orang tua

13. Nawal

anak lahir
Nawal memiliki makna  hadiah

Dari bahasa Arab, Nawal memiliki makna  hadiah. Untuk  umat Islam, bulan Ramadan ialah  hadiah yang paling  berarti. Oleh karena  itu, menyerahkan  nama Nawal juga  sangat sesuai  untuk anak wanita  kesayangan Mama.

Berikut misal  rangkaian nama Nawal yang dapat  dipilih:

 • • Nawal Inayah Halwah: anak wanita  manis hadiah dari Tuhan yang menjadi sosok pelindung
 • • Raqiqah Nawal Sakhi: anak berhati lemah lembut dan murah hati yang menjadi hadiah dari Tuhan
 • • Nawal Izzah Hazimah: anak wanita  penuh keagungan  dan tidak jarang  kali  cermat

14. Zoya

anak kecil imut
Zoya berarti peduli dan menyenangkan.

Dalam bahasa Islami, Zoya berarti peduli dan menyenangkan. Kedua sifat ini paling  baik guna  selalu dilaksanakan  di bulan Ramadan. Selain dapat  membantu sesama, sifat ini pun  dapat menyerahkan  pahala besar.

Berikut misal  rangkaian nama Zoya yang dapat  dipilih:

 • • Zoya Daimah Jihan: anak wanita  yang tidak jarang  kali  peduli dan terhormat
 • • Kaia Zoya Kalifa: anak wanita  cantik dan tidak jarang  kali  dicintai, serta peduli dengan orang di sekitarnya
 • • Zoya Karimah Aziza: anak wanita  yang peduli pada orang lain, serta di anggap  mulia

15. Rahmi

syukuran aqiqah, acara syukuran aqiqah anak
Rahmi dalam bahasa Islami berarti kasih sayang

Rahmi dalam bahasa Islami berarti kasih sayang, suatu  sifat yang pun  identik dengan bulan Ramadan. Selama menjalani ibadah di bulan suci ini, kita pun  harus dapat  selalu peduli dengan orang di sekitar.

Penuhi kegiatan  sehari-hari dengan mencurahkan  kasih sayang pada family  dan kawan  tercinta. Dengan begitu, pahala yang didapat juga  nantinya bakal  terus meningkat  banyak.

Berikut misal  rangkaian nama Rahmi yang dapat  dipilih:

 • • Kharunnisa Rahmi Basamah: anak wanita  yang sarat  kasih sayang dan murah senyum
 • • Alimah Rahmi Amira: seorang putri yang lemah lembut serta sarat  kasih sayang
 • • Lubna Rahmi Mahirah: anak wanita  yang cerdas, sarat  kasih sayang

baca juga:

Layanan Aqiqah bantul dan sekitarnya

proses acara aqiqah di bantul

Anda sedang mencari jasa untuk aqiqah anak anda, atau sedang mencari referensi jasa aqiqah bantul yang pas untuk acara aqiqahan nanti?

Nuuwun, lur, jika njenengan butuh jasa aqiqah, yang terpercaya, dan hasil yang tidak mengecewakan, tepat sekali,,

Kami mempunyai tim untuk melaksanakan tugas spiritual aqiqah,

Tim kami bertugas:

Pertama:

membantu anda dalam mencari kambing aqiqah, bagi anda yang sedang sibuk-sibuknya nih, kami siap membantu mencarikan kambing yang sesuai dengan keinginan anda dan pastinya sesuai syariat, atau jika anda mempunyai kambing sendiri atau mempunyai referensi pembelian kambing, anda bisa membawa kambing sendiri untuk disembelih.

Kedua:

Tim kami melakukan penyembelihan kambing, dan melakukan pemotongan daging kambing. Pemotongan daging kambing menyesuaikan jumlah box nanti yang dipesan. Anda bisa melakukan permintaan, dan konsultasi ke kami.

Ketiga,

setelah daging kambing di cuci bersih, 5 jam sebelum acara aqiqah di mulai, kami akan memasak daging kambing tentunya dengan tim ahli kami yang sudah berpengalaman, soal bumbu dan cara masak yang tepat.

Kenapa harus 5 jam sebelum acara dimulai?

Karena kami menjaga daging dan makanan agar tetap hangat dan fresh untuk di makan. Jika terlalu lama nanti di khawatirkan akan mengurasi aroma dari makanan.

Nah disini kelebihan kami?

Kami selalu mengutamakan daging yang segar, aroma yang khas dan rasa yang mantappp

Terakhir: kami akan melakukan pengantaran paket aqiqah yang anda pesan, tim kami akan datang tepat waktu, dengan mobil yang akan menjaga paket aman sampai depan rumah anda.

Bagi anda yang membutuhkan jasa paket kami, silahkan klik nomer whatsapp dibawah ini, untuk info lebih lengkap, tanya ke kami saja ya, nuwun

WHATSAPP AQIQAH JOGJA TERDEKAT
saya mau info tentang aqiqah saya.

Kami Ridho aqiqah bekerja sepenuh hati sejak  tahun 2011.

Solusi untuk anda  yang menginginkan  Jasa Aqiqah dan jasa Catering dengan masakan yang mantap dan paket nasi murah di jogjakarta.

Kenapa ridho aqiqah berani menawarkan jasa aqiqah bantul dan daerah sekitarnya?

Karena secara khusus kami mengutamakan anda yang berada di bantul. Layanan kami buktikan tercepat dan tepat waktu dalam pengentaran hasil masakan aqiqah, anda bisa datag langsung ke lokasi kami atau cukup terhubung secara online, segala kebutuhan anda tentang aqiqah, akan kami layani sepenuh hati.

Kenapa harus yakin dengan layanan ridho aqiqah?

Karena kami punya team yang solid, pengalamanya  lebih dari 6 tahun dan kami berkomitmen untuk  selalu menyediakan  layanan baik dari segi  kualitas, freshfood(makanan segar) dan ketepatan waktu.

Ucapan terimakasih pada sedulurku, aqiqah bantul selalu mantapp!!

Terimakaih untuk, terkhusus untuk bapak bupati bantul dan tokoh agama bantul, serta semua masyarakat khususnya di bantul, kami berterimakasih kami ridho aqiqah talah mendapat tempat dan di izinkan untuk selalu melayani kebutuhan akan jasa aqiqah di bantul. Semua ini terjadi karena dukungan dan khususnya ulasan yang baik dari pelanggan kami, karena itu kami akan selalu bekerja dan berkarya dengan baik dan menyenangkan, terimakasih

Untuk yang membutuhkan konsultasi seputar aqiqah atau catering?, anda bisa klik tautan wa dibawah ini.

Dimana saja daerah yang kami layani, apakah jasa aqiqah bantul saja?

Di bantul, secara secara khusus akan kami layani sepenuh hati, kami juga melayani aqiqah di daerah sleman, kota yogyakarta, wonosari gunung kidul dan lainya, sesuai kesepakatan anda.

jasa aqiqah jogja
saya mau pesan sekarang juga

terimakasih

daftar harga dan biaya paketan aqiqah bantul

harga paket aqiqah, biaya aqiqah jogja, jasa aqiqah terdekat
harga paket aqiqah anak perempuan
daftar harga paket aqiqah jogja anak laki laki
harga paket aqiqah anak laki laki
harga paket aqiqah bantul
harga paket aqiqah tanpa nasi box
aqiqah jogja terdekat, fasilitas aqiqah
isi nasi box pada aqiqah jogja terdekat, fasilitas aqiqah
paket aqiqah jogja terbaik
fasilitas aqiqah oleh ridho aqiqah